நாகேஸ்வரர் பூஜை பற்றிய குறிப்புகள்
23-08-2015 அன்று நடைபெற்ற 1008 கலச (நாகேஸ்வரர்) பூஜை
 
விழா அழைப்பிதல் விழா அழைப்பிதல் அலங்காரத்தில் புறப்பாடு புறப்பாடு புறப்பாடு
புறப்பாடு புறப்பாடு புறப்பாடு புறப்பாடு புறப்பாடு யாகசாலை
யாகசாலை கலசங்கள் யாகசாலை யாகசாலை யாகசாலை யாகசாலை
பக்தர்கள் பக்தர்கள் யாகசாலை யாகசாலை யாகசாலை கலசங்கள்
கலசங்கள் கலசங்கள் கலசங்கள் கலசங்கள் பக்தர்கள் பக்தர்கள்