நாகேஸ்வரர் பூஜை பற்றிய குறிப்புகள்
22-08-2010 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாகேஸ்வரர் 1008 கலச பூஜை புகைப்படங்கள்
 
பக்தர்கள் பக்தர்கள் பக்தர்கள் பக்தர்கள் அலங்கார வடிவில் கலசங்கள் அலங்கார வடிவில்
அலங்கார வடிவில் யாகசாலை யாகசாலை யாகசாலை யாகசாலை கலசங்கள் கலசங்கள்
பக்தர்கள் பக்தர்கள் நாகேஸ்வரர் பக்தர்கள்