சுவாமிகள் வாகனத்தில் உலா - புகைப்பட தொகுப்பு
 
வெள்ளி காளை வாகனம் வெள்ளி யாணை வாகனம் வெள்ளி யாணை வாகனம் பூத வாகனம் வெள்ளி அன்ன பட்சி வாகனம் வெள்ளி கருட வாகனம் வெள்ளி காளை வாகனம்
வெள்ளி காளை வாகனம் வெள்ளி காளை வாகனம் மும்மூர்த்திகளின் வெள்ளி குதிரை வாகனம் வெள்ளி குதிரை வாகனம் யாகத்தில் குதிரை அர்த்தநாரீஸ்வரர்
வெள்ளி எலி வாகனம் வெள்ளி அன்னபட்சி வாகனம் சிங்கவாகனம் கிடா வாகனம் கைலாச வாகனம் யாணை வாகனம் அனுமான் வாகனம்
குதிரை வாகனம் பூத வாகனம் சிங்கவாகனம் அர்த்தநாரீஸ்வரர் வெள்ளி கருட வாகனம்