08-10-2010 முதல் 19-10-2010 வரை நடைபெற்ற நவராத்திரி கொழு விழா - புகைப்பட தொகுப்பு
 
சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம்
சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம் சிறப்பு அலங்காரம்