21-04-2010 அன்று நடைபெற்ற கும்பாபிஷேக விழா - புகைப்பட தொகுப்பு
 
கும்பாபிஷேக விழா அழைப்பிதல்
கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா
கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா
கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா
கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா கும்பாபிஷேக விழா